Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO


Administrator Danych:

Malinowe Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu-Zdroju przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec-Zdrój NIP 678-14-01-345, REGON 351061573
Dla podmiotu:
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój przy ul. Leśnej 7, 28-131 Solec-Zdrój.
Kontakt:  recepcja@malinowyzdroj.pl

 Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych (IOD):  iod@malinowehotele.pl
Z-cy Inspektora Ochrony Danych: iod@malinowehotele.pl

Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontakowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
- wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
- obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
- wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usłg;
- obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
- w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
- podtrzymania relacji z klientem;
- prowadzenia analiz statystycznych;
- zapewnienia obsługi płatniczej;
- windykacji należności;
- archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających                z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizawaniu wydarzeń, konkursów itp.;
na przetwarzanie danych:
- zapisanych w formularzu kontaktowym;
- zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
- zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://www.malinowehotele.pl
- przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
- wizerunkowych;

Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
w formularzu kontaktowym;
przy rezerwacji grupowej;
przy zleceniu imprezy;
przy zakładaniu karty lojalnościowej;
przy korzystaniu z usług rehabilitacyjnych;
przy korzystaniu z usług spa;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:                                                                   
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
- podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
- maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  "Do Administratora Danych":
przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
składając pismo w recepcji hotelowej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Obowiązek informacyjnyRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja
{*
*} {* *}