Notice: Undefined index: switch in /malinowyzdroj/classes/www_config.php on line 57
Regulamin hotelowy - Kontakt medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa
medical spa świętokrzyskie, uzdrowisko, Solec Zdrój - rehabilitacja kręgosłupa - spa

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
§1
1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
§2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Przy zameldowaniu Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. Każdy Gość jest objęty obowiązkiem meldunkowym niezależnie od czasu trwania pobytu. 
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malinowe Hotele Sp. z o. o. przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec -Zdrój.
§3
1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3. Hotel może odmówić przyjęcie Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§4
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.
§5
Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
2. Budzenie o oznaczonej godzinie.
3. Przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
4. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu odbywa się w sejfach zamontowanych w każdym pokoju, a na wyraźne życzenie Gościa w skrytce sejfowej w recepcji.

§6
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§7
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§8
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Goście nie stosujący się do przepisu zostaną obciążeni kosztem wynikłym z czyszczenia i odświeżenia pokoju. 
§9
1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
4. W przypadku uruchomienia alarmu, spowodowanego paleniem w pokoju Gość hotelowy ponosi koszty wezwania straży pożarnej.

§10
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
§11
1. Istnieje możliwość przyjazdu do hotelu z psem po uiszczeniu należnej opłaty.
2. Hotel przyjmuje psy nie większe niż 30 cm w kłębie. Liczba pokoi udostępnionych dla Gości przyjeżdżających z psem jest ograniczona. Chęć przyjazdu z psem należy zgłosić na etapie rezerwacji. 
3. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa
4. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez psa.
5. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Hotelu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości.
6. Zakazuje się wprowadzania psa do części wspólnej hotelu,
tj. Restauracja, Kawiarnia, Centrum Rehabilitacji, Centrum Urody, Klub Nocny.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.