Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Szanowni Państwo,
Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Dworak
Inspektor Ochrony Danych w firmie Malinowe Hotele Sp. z o.o. 


Kontakt do IOD poprzez: 
a) e-mail: iod@malinowehotele.pl
b) listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny: Malinowe Hotele Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail  jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA OSóB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH MALINOWE HOTELE SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma  Malinowe Hotele Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573. 

2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:
- Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
- Malinowy Raj Mineral Hotel****
- Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
- Baseny Mineralne Solec-Zdrój
- Balneokosmetyki  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Agnieszki Dworak: e-mail: iod@malinowehotele.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem dla IOD. 

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z  IOD (przesłanie danych).

5. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

7.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

9. Ma Pani/Pan prawo do:
uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; 
powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora; 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia;
wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora;

10. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej w zakładce KONTAKT/RODO/PRAWA OSóB, KTóRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@malinowehotele.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

11. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania: 
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. 
Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Inspektor Ochrony DanychRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja