Nagrody Najlepsze Medyczne SPA
Głosowanie Prestige SPA Awards


Monitoring wizyjny


KLAUZULA INFORMACYJNA 
CEL: INFORMACJA DLA OSóB NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO U ADMINISTRATORA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.

2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:
- Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
- Malinowy Raj Mineral Hotel****
- Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
- Baseny Mineralne Solec-Zdrój
- Balneokosmetyki

3. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej. 

4. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.

5. Miejsca monitorowane  zostały oznaczone, a wykaz miejsc monitorowanych jest dostępny w każdym podmiocie na tablicy informacyjnej przy wejściu do obiektu.

6. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się: 
a) listownie:  Malinowe Hotele Sp. z o.o. 28-131 Solec Zdrój, ul. Leśna 7.
b) poprzez adres e-mail:  jamrozy@malinowyzdroj.pl
c) telefonicznie: +48 41370 40 00

7. Malinowe Hotele Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a) na wniosek osób trzecich;
b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
c) na wniosek Zarządu Administratora Danych

8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego
są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm). 

10. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.

11. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

12. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

13. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

15. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Monitoring wizyjnyRezerwacja telefoniczna

+48 41 370 4000Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocyjnych cenach w Malinowym Zdroju zapisz się do naszego newslettera. Klikając "Zapisz się" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

skocz do góry
Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7, 28-131, Solec-Zdrój, woj. Swiętokrzyskie
Tel. 41 370 4000
realizacja